Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Overeenkomst: elke overeenkomst gesloten tussen Ilumni Gifts, onderdeel van Milk Gems en de wederpartij.
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de wederpartij gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de wederpartij zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 4. Bedrijf: de wederpartij zijnde een natuurlijke of rechtspersoon handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
 5. Dag: kalenderdag;
 6. Wederpartij: degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen. Onder de wederpartij wordt zowel consumenten als bedrijven verstaan.
 7. Koop op afstand: de overeenkomst tussen de wederpartij en Milk Gems, waarbij in het kader van een door de Milk Gems georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.
 8. Tegoedbon: Een waardebon, die voldoet aan de echtheidskenmerken, waarvan tegen inlevering de wederpartij zonder betaling of tegen korting het product verkrijgt.
 9. Milk Gems: Ilumni gifts en/ of de ondernemer Milk Gems. Eigenaar van de label en handelsnaam Ilumni Gifts ingeschreven bij de KvK onder nummer 78067030. 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Milk Gems met handelsnamen Ilumni Gifts

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78067030

BTW identificatienummer: 195659855B02

E-mailadres: info@milkgems.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Milk Gems en of op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Milk Gems en de wederpartij.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Milk Gems voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Milk Gems zijn in te zien en dat zij op verzoek van de wederpartij zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de wederpartij zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Milk Gems is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  – de prijs inclusief belastingen;
  – de eventuele kosten van verzending;
  – de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  – het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  – de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  – de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Milk Gems de prijs garandeert;
 4. Als Milk Gems gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Milk Gems niet.
 5. Alle afbeeldingen, specificaties, gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 6. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Milk Gems kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Ook verschillen de texturen per product en staat Milk Gems niet in voor deze verschillen. Milk Gems heeft geen verplichting naar de wederpartij om exact tegemoet te komen in het handvervaardigde product van de getoonde afbeelding omdat dit indicaties zijn van unieke sieraden. In alle redelijkheid kan worden overeengekomen of het product voldoet aan de getoonde indicatie. Indien een product gegrond visueel nadelig wordt bevonden door zowel wederpartij als Milk Gems, zal Milk Gems naar haar keuze, of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. Te allen tijde vervalt het herroepingsrecht op handvervaardigde of gepersonaliseerde producten.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Milk Gems onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Milk Gems is bevestigd, kan de wederpartij de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Milk Gems passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de wederpartij elektronisch kan betalen, zal Milk Gems daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Milk Gems kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Milk Gems op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Milk Gems kan zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de wederpartij de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de wederpartij op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. De wijze waarop de wederpartij met klachten terecht kan;
 7. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de wederpartij van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand, tenzij Milk Gems deze gegevens al aan de wederpartij heeft verstrekt voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst;
 10. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 12. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Deze bepaling is alleen van toepassing op de wederpartij in de hoedanigheid van consument.
 2. Bij de aankoop van producten heeft de wederpartij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de wederpartij of een vooraf door de wederpartij aangewezen en aan Milk Gems bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Milk Gems retourneren, conform de door Milk Gems verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Wanneer de wederpartij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Milk Gems. Het kenbaar maken dient de wederpartij schriftelijk te doen of op andere ondubbelzinnige wijze aan Milk Gems.
 5. Nadat de wederpartij kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de wederpartij het product binnen 14 dagen retour te sturen. De wederpartij dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 6. Indien de wederpartij na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet (tijdig) aan Milk Gems heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 – Verplichtingen van de wederpartij tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de wederpartij het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De wederpartij is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Bij het aangaan van een overeenkomst met de wederpartij, start Milk Gems het proces op om de zilveren of gouden houder van het sieraad te bestellen. Indien de wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen deze onkosten en de kosten om de betaling te verwerken voor de rekening van de wederpartij. Deze onkosten worden berekend als zijnde 20% van het totaalbedrag van de bestelling of overeenkomst.
 3. Indien de wederpartij een bedrag betaald heeft, zal Milk Gems dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Milk Gems of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht

Milk Gems sluit het herroepingsrecht van de wederpartij uit voor producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn, of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, of die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de wederpartij, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de wederpartij op de hoogte is gesteld van deze bepaling, in elk geval voor het sluiten van de overeenkomst en tenminste door het accepteren van deze voorwaarden.

 

Artikel 10 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Milk Gems producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Milk Gems geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Milk Gems rekent een toeslag op gouden ringmaten boven maat 20.
 4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Milk Gems dit bedongen heeft en:
  1. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. De wederpartij de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 6. De in het aanbod van producten of diensten bestemd voor de wederpartij genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 7. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Milk Gems niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 11 – Conformiteit en Garantie

 1.  geschikt is voor anders dan normaal gebruik.
 2. Een door Milk Gems verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de wederpartij op grond van de overeenkomst tegenover Milk Gems kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan Milk Gems schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van Milk Gems komt overeen met de fabrieksgarantietermijn en is 6 maanden, tenzij uit de aard van het product anders voortvloeit.
 5. Milk Gems is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de wederpartij, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 6. De garantie geldt niet indien:
  1. De wederpartij de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Milk Gems en/of op de verpakking behandeld zijn;
  3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 7. Milk Gems heeft het recht om kosten in rekening te brengen voor reparatie aan producten die door ondeskundige behandeling ervan ondraagbaar en ongeschikt zijn geraakt.
 8. Indien de wederpartij gebruik maakt van de mogelijkheid om de producten te laten repareren of veranderen, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 9. Wanneer de garantietermijn is verlopen, zijn alle kosten voor eventueel herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de wederpartij.
 10. Onder de garantie valt niet geringe afwijkingen in kleur-, type- en/of tekstwijzigingen. De aangeboden producten worden zo duidelijk en waarheidstrouw afgebeeld en zo duidelijk mogelijk beschreven.
 11. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de door anderen van Milk Gems aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Milk Gems in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Milk Gems geen invloed op uit kan oefenen.

Artikel 12 – Levering en uitvoering

 1. Milk Gems zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de wederpartij aan Milk Gems kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 11 lid 4 is vermeld, zal Milk Gems geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de wederpartij akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de wederpartij hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De wederpartij heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De wederpartij heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Voor het leveren van gepersonaliseerde producten of (deels) met de hand vervaardigde producten geldt een levertermijn van 12 weken, startende vanaf het moment dat Milk Gems de nodige of gevraagde onderdelen van de wederpartij ontvangt. Alle zijn alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de wederpartij geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Milk Gems het bedrag dat de wederpartij betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Milk Gems tot het moment van bezorging aan de wederpartij of een vooraf aangewezen en aan Milk Gems bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Levering ten aanzien van de wederpartij in de hoedanigheid van bedrijf vindt plaats doordat het product ter beschikking wordt gesteld aan het Bedrijf. Na levering gaat het risico van het product over op het Bedrijf. Levering vindt plaats op het door het Bedrijf opgegeven adres.
 8. Bij levering ten aanzien van de wederpartij in de hoedanigheid van bedrijf is de wederpartij verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. Indien de wederpartij op de plaats van de levering het product weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan bij in de hoedanigheid van bedrijf binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn, of binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst en in de hoedanigheid van consument bij het plaatsen van de bestelling. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de wederpartij de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Milk Gems te melden.
 3. Indien de wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, heeft Milk Gems, nadat de wederpartij door Milk Gems is gewezen op de te late betaling, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 4. Indien in de hoedanigheid van bedrijf een betaling in termijnen is overeengekomen, moet de wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld. De wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde, enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering, in mindering te brengen. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Milk Gems en de verplichtingen van het Bedrijf jegens Milk Gems onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14 – Tegoedbon

 1. Een tegoedbon kan alleen worden uitbesteed bij Milk Gems. Verzendkosten zijn voor eigen rekening en kunnen niet met de tegoedbon worden betaald. De wederpartij dient een tegoedbon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies.
 2. Een tegoedbon is na uitgifte geldig voor de duur van die op de tegoedbon is vermeld doch maximaal 1 jaar na ontvangst door de wederpartij. Tegoedbonnen kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

Artikel 15 – Verzending

 1. Voor leveringen of bestellingen binnen Nederland met verzendwijze brievenbuspost zijn voor de risico van de wederpartij. Milk Gems is na het aanbieden van dit pakket bij het postbedrijf niet verantwoordelijk voor het zoek raken of enige defecten aan dit pakket ten gevolge van deze gekozen verzendwijze.
 2. Voor leveringen of bestellingen binnen Nederland met verzendwijze brievenbuspakket of pakketpost met Track and Trace, worden op risico van de verzender verstuurd. Het zoekraken of de gemaakte schade welke tijdens de verzending met het postbedrijf zijn veroorzaakt, zijn voor risico van de verzender. Het sieraad zal indien overeengekomen met Milk Gems en door het postbedrijf vergoed aan Milk Gems, worden hersteld of opnieuw worden gemaakt. Hierbij geldt dezelfde levertermijn welke vastgesteld zijn binnen deze algemene voorwaarden.
 3. Voor leveringen of bestellingen binnen de rest van Europa en wereldwijd geldt dat deze verzendkosten (en eventuele methodes) worden vermeld tijdens het bestelproces. Indien er binnen Europa (uitgezonderd levering binnen Nederland) wordt gekozen voor brievenbuspost is dit de risico voor aankomst of beschadiging van het pakket geheel op risico van de wederpartij.

Artikel 16 Risico-overgang consumenten

 1. Deze bepaling is alleen van toepassing op de wederpartij in de hoedanigheid van consument.
 2. De zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de wederpartij voor rekening en risico van Milk Gems.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de wederpartij in de hoedanigheid van consument of een door de wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.


Artikel 17 – Risico overgang bedrijven

 1. Dit artikel is alleen van toepassing op de wederpartij in de hoedanigheid van bedrijf.
 2. In de De zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de wederpartij, voor rekening en risico van Milk Gems.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de wederpartij over, op het moment waarop zaken aan de wederpartij of een door de wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud

Alle door Milk Gems in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van Milk Gems, totdat de wederpartij hetgeen hij op grond van de overeenkomst is verschuldigd, deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 19 – Opschorting

 1. Indien de wederpartij een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Milk Gems het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting, op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming, is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Voorts is Milk Gems bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
  1. Na het sluiten van de overeenkomst Milk Gems omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  2. De wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  3. Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Milk Gems kan worden gevergd.
 3. Milk Gems behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 20 – Ontbinding

 1. Indien de wederpartij een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Milk Gems bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Voorts is Milk Gems bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
  1. Na het sluiten van de overeenkomst Milk Gems omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  2. De wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  3. Door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van Milk Gems kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  4. Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Milk Gems kan worden gevergd;
  5. De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
  6. De wederpartij onder curatele wordt gesteld;
  7. De wederpartij komt te overlijden.
 3. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke of digitale kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Milk Gems op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien Milk Gems de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Milk Gems niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
  Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de wederpartij, is de wederpartij aansprakelijk voor de door Milk Gems geleden schade.

Artikel 21 – Overmacht

 1. Een tekortkoming kan niet aan Milk Gems of de wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Milk Gems geen invloed kan uitoefenen en waardoor Milk Gems niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst door Milk Gems in redelijkheid niet van de wederpartij mag worden verlangd.
 4. Milk Gems heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Milk Gems zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
 6. Zowel Milk Gems als de wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Milk Gems zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
 8. Indien Milk Gems ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Milk Gems gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 22 – Klachtenregeling

 1. Milk Gems geeft om haar producten en doet haar best om deze in topconditie aan de wederpartij te leveren. Mocht er echter een product stuk gaan tijdens transport kan de wederpartij aanspraak maken op garantie, met inachtneming van artikel 11.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Milk Gems, nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Milk Gems ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Milk Gems binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Vanaf 15 februari 2016 is het voor wederpartijen in de Europese Unie mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie op http://ec.europa.eu/odr mits de klacht nog niet elders in behandeling is.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Milk Gems, zal Milk Gems naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 23 – Aansprakelijkheid

 1. Milk Gems is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Milk Gems.
 2. Milk Gems is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Milk Gems is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Milk Gems is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Milk Gems kenbaar behoorde te zijn.
 4. Milk Gems is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.
 5. Indien Milk Gems aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Milk Gems beperkt tot maximaal € 5.000,- of tot het bedrag waarop de door Milk Gems aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Milk Gems overeenkomstig de verzekering draagt.
 6. De wederpartij dient de schade waarvoor Milk Gems aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk aan Milk Gems te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 7. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Milk Gems vervalt binnen één jaar nadat de wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 24 – Vrijwaring

 1. De wederpartij vrijwaart Milk Gems voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de wederpartij toerekenbaar is.
 2. Indien Milk Gems door derden mocht worden aangesproken, dan is wederpartij gehouden Milk Gems zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Milk Gems en derden komen verder voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 25 – Verjaringstermijn

 1. Voor alle vorderingen jegens Milk Gems en de door Milk Gems (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.
 2. Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de wederpartij Milk Gems ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde producten.

Artikel 26 – Intellectuele eigendom

De door Milk Gems vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van Milk Hems. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde goederen en/of Producten, zonder voorafgaande toestemming van Milk Gems, is niet toegestaan.

Artikel 27 – Wijziging algemene voorwaarden

Milk Gems heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.Milk Gems zal de wederpartij langs elektronische wijze op de hoogte stellen van de wijzigingen.De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.Indien de wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 28 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de wederpartij zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de wederpartij op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 29 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Milk Gems partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 30 – Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen op 01-06-2020 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.